„Rozvoj podnikateľského nápadu“ – Peter Bordáč

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta podnikového manažmentu

Katedra manažmentu

SEMINÁRNA PRÁCA ZO STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU

„Rozvoj podnikateľského nápadu“

  1. roč. 2. st. (IV. ročník) FPM denné štúdium, zimný semester – akademický rok 2017 – 2018

Meno a priezvisko: Peter Bordáč

Názov, sídlo a právna forma podniku: Lukáš Prelovský – NadupanýWeb.sk/cz, 018 41 Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 347/8, podnikanie na živnosť

Poslanie podniku (stručný opis činnosti): Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti odstránenia alebo poskytnutia riešení v IT sektore

Počet zamestnancov podniku (v roku 2017): 1

Výkon podniku (v roku 2016): neuvedený

 

Osnova seminárnej práce.

 

  1. Vznik podnikateľského nápadu

1.1 Odvetvie (oblasť podnikania), v ktorom podnik pôsobí.

1.2 Podstata (koncept) podnikateľského nápadu.

1.3 Príčiny a podnety na vznik podnikateľského nápadu

1.4 Miera originality podnikateľského nápadu a jej zdôvodnenie.

1.5 Fáza rozvoja podnikateľského nápadu a jej obsah

nápad/koncept/výskum – vývoj produktu  – prototyp produktu/testovanie  –  prvé príjmy – rastúce príjmy

1.6 Cyklus financovania podnikateľského nápadu a obsah príslušnej fázy

predštartovací kapitál (anjelská fáza, myšlienka, žiadny produkt) – štartovací kapitál (seed fáza, práca na produkte, vyrobený/realizovaný prototyp, zisťovanie záujmu o produkt) – kapitál na začiatočný rozvoj a ďalší rast (series A/B fáza, 1., 2. kolo, investícia do podniku, ktorý už má zákazníkov, generuje tržby) – rozvojový kapitál (3. kolo, mezanínový kapitál) – IPO (verejný trh)

 

  1. Rozvíjanie podnikateľského nápadu

Stupeň rozvoja podnikateľského modelu sa opisuje na báze vizualizácie canvas!

2.1 Hodnota pre zákazníka.

Aké potreby a problémy zákazníkov sú alebo budú uspokojované?

Aká je znalosť uspokojovaných potrieb a riešených problémov?

Aká hodnota je dodávaná zákazníkom? Aké produkty podnik poskytuje, aby hodnotne (užitočne) uspokojil potreby svojich zákazníkov? Aký je minimálne životaschopný produkt?

Do akej úrovne je produkt už rozvinutý?

2.2 Zákazníci

Do akej miery sú identifikovaní zákazníci?

Kto sú zákazníci? Kto sú typickí zákazníci? Kto sú najdôležitejší zákazníci?

Do akej miery je podnik prítomný na trhu?

Na akom trhu sa podnik nachádza?

Ako bude podnik vstupovať (vstupuje) na zahraničné trhy?

2.3 Distribučné kanály

Aký druh distribučného kanálu je používaný?

Do akej miery sú rozvinuté distribučné kanály?

Akými kanálmi sa dá dostať k zákazníkom? Ako sa k nim teraz dostávajú iné podniky? Ktoré kanály fungujú najlepšie? Ktoré sú nákladovo najefektívnejšie? Ako sú integrované so zvyklosťami zákazníkov?

2.4 Vzťahy so zákazníkmi

Do akej miery sú rozvinuté vzťahy so zákazníkmi?

Ako sa pritiahnu, udržia a znásobia zákazníci? Aké vzťahy so zákazníkmi sú ustanovené? Ako sú integrované so zvyškom podnikateľského modelu? Ako sú nákladné?

2.5 Kľúčové zdroje

Ktoré zdroje sú potrebné na úspešnú realizáciu podnikateľského nápadu a ako sú dôležité?

Aké kľúčové zdroje vyžaduje ponúkaná hodnota?

Do akej miery sú prítomné a rozvinuté zdroje nevyhnutné na realizáciu podnikateľského nápadu?

2.6 Kľúčové procesy

Ktoré procesy sú potrebné na úspešnú realizáciu podnikateľského nápadu a ako sú dôležité?

Aké kľúčové činnosti vyžaduje ponúkaná hodnota?

Do akej miery sú prítomné a rozvinuté procesy nevyhnutné na realizáciu podnikateľského nápadu?

2.7 Kľúčoví partneri (V tejto metodike partneri nie sú zákazníci!)

Kto sú a akú úlohu zohrávajú partneri pri realizácii podnikateľského nápadu?

Kto sú kľúčoví partneri? Kto sú kľúčoví dodávatelia? Aké kľúčové zdroje sú od partnerov nadobúdané? Aké kľúčové činnosti partneri uskutočňujú?

Do akej miery sú prítomní partneri nevyhnutní na realizáciu podnikateľského nápadu?

2.8 Toky príjmov

Za akú hodnotu sú zákazníci ochotní naozaj zaplatiť? Za čo v súčasnosti platia? Aký je model výnosov? Aké sú taktiky cenotvorby?

Do akej miery je konkrétna predstava o výške ceny produktu/služby?

Do akej miery je konkrétna predstava o množstve predaných produktov/služieb?

Aký je merateľný výkon podniku? Počet užívateľov, počet platiacich užívateľov (zákazníkov), tržby.

Aké sú príčiny nevytvárania príjmov?

2.9 Štruktúra nákladov

Do akej miery je konkrétna a reálna štruktúra nákladov?

Aký majú podiel na nákladoch jednotlivé/hlavné  nákladové položky?

Aký majú podiel na financovaní jednotlivé zdroje financovania?

 

  1. Tímová práca

Opisuje sa kvalita tímovej práce, resp. kvalita vzťahov v tíme, ktorý formuluje, rozvíja a realizuje podnikateľský nápad!

3.1 Vodca tímu

Kvalita vodcu tímu ako tvorcu originálnej a atraktívnej vízie.

Kvalita schopnosti vodcu tímu inšpirovať/nadchnúť/motivovať ostatných členov tímu.

Kvalita schopnosti vodcu tímu povzbudzovať ostatných členov tímu v prípade akýchkoľvek problémov/komplikácií/neúspechu.

Kvalita schopnosti vodcu tímu rozvíjať kompetentnosť spolupracovníkov (ich ďalšie vzdelávanie, koučing, mentoring).

3.2 Vzťahy a atmosféra v tíme

Úroveň súdržnosti členov tímu a ich odolnosť voči nepríjemným, nepredvídaným a krízovým udalostiam.

Vzájomná podpora a dôvera členov tímu v nepríjemných, nepredvídaných a krízových udalostiach .

Úroveň deľby rolí v tíme. Neformálne rozdelenie podľa osobnostných charakteristík, napr. na konceptora, realizátora, administrátora, mediátora, hovorcu, sprostredkovateľa medzi interným a externým prostredím a pod.

Úroveň formálnej deľby práce v tíme. Formálne rozdelenie pracovných povinnosti, napr. podľa odbornosti, kvalifikácie, praxe, pracovného zaťaženia.

Úroveň kooperácie medzi členmi tímu.

Úroveň tvorivosti a nekonvenčnosti členov tímu.

Úroveň osobnej iniciatívy a miery príspevku členov tímu k celkovému výsledku.

Príbeh o tímovej práci, ktorý je pre tím charakteristický alebo výnimočný.

 

  1. Záverečné hodnotenie

4.1 Pozitívne skúsenosti, prednosti, úspechy, správne rozhodnutia.

4.2 Negatívne skúsenosti, nedostatky, neúspechy, chyby, zlé rozhodnutia.

4.3 Pivoty (zásadné zmeny v rozvoji podnikateľského nápadu).

4.4 Odporúčania, návrhy, ponaučenia, spätná väzba o tom, čo mohlo byť inak a ako úspešne napredovať.

 

Seminárnu prácu sa odporúča vypracovať v začínajúcich podnikoch, malých a stredných podnikoch, ktoré prežívajú významnú podnikateľskú zmenu alebo aj vo veľkých podnikoch, ktoré rozbiehajú nové a relatívne nezávislé podnikateľské projekty alebo spin-offy. Možno použiť aj hodnoverné internetové a literárne zdroje, ktoré uvádzajú relevantné poznatky o opisovanom podniku. Použité zdroje je nevyhnutné uviesť a citovať. Podstatné je zachytiť a komentovať reálne situácie a krátke príbehy alebo postrehy. Seminárnu prácu je možné napísať aj ako súvislú esej/podnikateľský príbeh s dodržaním bodov osnovy. Preferujú sa podniky, ktoré dodávajú sofistikované výrobky a služby, napr. informačné a komunikačné riešenia, zložité a náročné technické riešenia, biotechnológie, internetové a mobilné aplikácie, medicínske technológie, projektovanie a konštruovanie, dizajn a architektúra, poradenstvo pre podniky a podnikateľov, personálne agentúry, právnické služby, zdravotníctvo, školstvo, finančné služby a iné.

Text seminárnej práce vypracujte na počítači (písmo Times New Roman 12 b., 1,5 r., okraj 2,5 cm) v rozsahu min. 10 strán. Seminárnu prácu odovzdajte zopnutú v rýchloviazači v obale s priehľadnou prvou stranou. Titulnú stranu tvorí toto zadanie!

 

Termín zadania seminárnej práce: 1. týždeň ZS 2017 – 2018

Termín odovzdania seminárnej práce: 10. týždeň ZS 2017 – 2018

 

Odporúčaná literatúra:

Slávik, Š. a kol.: Podnikateľské modely. Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2014

Slávik, Š. a kol.: Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov I. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2015

Slávik, Š. a kol.: Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2016

Slávik, Š. a kol.: Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. Recenzovaný zborník prípadových štúdií. Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2016

 

Obsah

  1. Vznik podnikateľského nápadu. 6

1.1      Odvetvie (oblasť podnikania), v ktorom podnik pôsobí 6

1.2      Podstata (koncept) podnikateľského nápadu. 6

1.3      Príčiny a podnety na vznik podnikateľského nápadu. 6

1.4      Miera originality podnikateľského nápadu a jej zdôvodnenie. 7

1.5      Fáza rozvoja podnikateľského nápadu a jej obsah. 7

1.6      Cyklus financovania podnikateľského nápadu a obsah príslušnej fázy. 8

  1. Rozvíjanie podnikateľského nápadu. 8

2.1      Hodnota pre zákazníka. 8

2.2      Zákazníci 9

2.3      Distribučné kanály. 10

2.4      Vzťahy so zákazníkmi 10

2.5      Kľúčové zdroje. 11

2.6      Kľúčové procesy. 11

2.7      Kľúčoví partneri 12

2.8      Toky príjmov. 12

2.9      Štruktúra nákladov. 13

  1. Tímová práca. 15

3.1      Vodca tímu. 15

3.2      Vzťahy a atmosféra v tíme. 15

  1. Záverečné hodnotenie. 16

4.1      Pozitívne skúsenosti, prednosti, úspechy, správne rozhodnutia. 16

4.2      Negatívne skúsenosti, nedostatky, neúspechy, chyby, zlé rozhodnutia. 17

4.3      Pivoty (zásadné zmeny v rozvoji podnikateľského nápadu) 17

4.4      Odporúčania, návrhy, ponaučenia, spätná väzba. 18


1.      Vznik podnikateľského nápadu

1.1     Odvetvie (oblasť podnikania), v ktorom podnik pôsobí

Začínajúci podnik s názvom NadupanýWeb.sk, ktorý poskytuje služby pomocou webovej stránky pomocnadialku.sk, podniká a uskutočňuje svoje podnikateľské aktivity v oblasti IT a poradenských služieb, ktoré majú za úlohu vyriešiť pre daného klienta jeho problém. Taktiež sa podnik zameriava aj na poskytovanie školení, opravu a servis PC. Ako všetci dobre vieme, oblasť IT napreduje dopredu enormným tempom, čo značí, že podnikateľské prostredie sa neustále mení a je veľmi náročné si udržať konkurenčnú výhodu v porovnaní s ostatnými podnikmi. Odvetvie v ktorom sa podnik nachádza môže byť charakterizované kódom SK NACE 6202 (poradenstvo týkajúce sa počítača). Pri pohľade na posledné roky môžeme povedať, že IT sektor napreduje veľmi rýchlym tempom a taktiež je to jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví čo sa týka rastu tržieb, efektivity a inovácií.

 

1.2     Podstata (koncept) podnikateľského nápadu

Podstata a samotný koncept podnikateľského nápadu spočívajú v poradenských a konzultačných službách, ktoré sú poskytované online formou. Spoločnosť momentálne poskytuje rôzne služby v oblasti opravy PC, online školení prípadne servis počítača. Jednotlivé služby sú rozdelené podľa náročnosti riešeného problému, pričom hlavný dôraz sa kladie na vyriešenie problému, ktorý trápi koncového používateľa. Ako už samotný názov spoločnosti napovedá, celé odstránenie problému je postavené na online zásahu a prezencii pracovníka zo spoločnosti, ktorý sa pomocou vzdialeného softvéru pripojí na vaše zariadenie a následne sa pokúsi podľa špecifikácie a potreby vašej požiadavky odstrániť samotný zdroj problému. V prípadoch, kedy sa poskytujú služby v oblasti školenia, je možné využiť ako formu online školení tak aj školenia, ktoré prebiehajú osobne v našich priestoroch. V prípade servisu PC poskytujeme fyzicky diagnostiku PC, výmenu komponentov prípadne postavenie PC podľa vašich požiadaviek. Ďalšie ponúkané služby zahŕňajú prípravu a samotný design webovej stránky, grafické úpravy fotografií a videa prípadne zabezpečenie súkromia a ochrana citlivých údajov pred útočníkmi.

 

1.3     Príčiny a podnety na vznik podnikateľského nápadu

Koncept podnikateľského nápadu vznikol ako podnet na neustále sa prehlbujúcu dôležitosť a prítomnosť informačných technológií v živote každého jedného človeka. V dnešnom svete si asi len ťažko vieme predstaviť náš deň, bez prítomnosti počítaču, mobilného telefónu s operačným systémom Android či iOS. Nakoľko sa informačné technológie čoraz viac využívajú, je potrebné aby ľudia mali dostatočnú znalosť a odbornosť pri ich využívaní. Nezáleží však, akú majú profesiu, pretože nám majú práve uľahčiť, zrýchliť, a zefektívniť naše každodenné aktivity. Avšak v rámci čoraz viac digitalizovaného a informatizovaného sveta sa nám otvára otázka, že ľudia nemôžu byť experti v každej oblasti a práve v situáciách kedy príde k poruche počítača, softvéru je potrebné ho odstrániť čo najrýchlejšie ideálne na počkanie. Práve táto oblasť je pre náš podnik zaujímavá, kde poskytujeme odstránenie problému veľmi rýchlo, jednoducho a flexibilne na základe požiadavky od zákazníka. Taktiež poskytneme zákazníkovi pomoc s natavením softvéru, prípadne ostatnými otázkami, ktoré sú spojené s využívaním informačných technológií. Cieľovou skupinou sú samotní používatelia informačných technológií (bežní spotrebitelia, podnikateľské jednotky a podobne.) Prakticky každý jeden človek, ktorý má určitý problém s ktorým si nevie dať rady, prípadne potrebuje odstrániť problém, ktorý mu zamedzuje v práci je pre nás potenciálnym zákazníkom.

 

1.4     Miera originality podnikateľského nápadu a jej zdôvodnenie

Z nášho pohľadu je samotný podnikateľský nápad veľmi perspektívny a do budúcnosti tam určite vidíme potenciál. Je to hlavne z dôvodu, že ľudia vykonávajú rôzne profesie a pokiaľ sa im niečo vyskytne z ich počítačom, tak viac menej nemôžu pokračovať vo svojej práci. Je pravda, že vo veľkých korporáciách existujú služby podobného typu, kde sú experti pripravení taktiež na diaľku odstrániť problém aby mohli pracovníci ďalej pokračovať vo svojej práci. Pre porovnanie poukážeme na skupinu bežných ľudí, či už mladšej alebo staršej generácie, ktorí sa nevenujú informačným technológiám. Pokiaľ nastane problém s ich počítačom, tak väčšinou ho treba zaniesť do servisu. V našom prípade by mohla byť pomoc vyriešená priamo na diaľku, pričom sa zameriame na to, aby bol problém odstránený v čo najkratšom čase podľa samotnej závažnosti. Práve na základe týchto skutočností sme presvedčení, že hlavne vďaka našej flexibilite, dlhoročných skúseností a cenovej dostupnosti diagnostikovať a následne opraviť problém, prípadne poskytnúť alternatívne riešenie vieme priniesť pre zákazníka pridanú hodnotu.

 

1.5     Fáza rozvoja podnikateľského nápadu a jej obsah

Samotný podnikateľský nápad sa nachádza v prvotných fázach nakoľko spoločnosť je relatívne mladá a v súčasnosti sa hlavne orientujeme na hľadanie potenciálnych zákazníkov a budovanie dobrého mena, ktoré nám zabezpečí do budúcnosti zvýšenie tržieb, rozšírenie služieb, prípadne možnosti dlhodobých spoluprác s menšími podnikmi a spoločnosťami, pre ktoré budeme práve poskytovať podobné riešenia. Aktuálne je podnik obmedzený čo sa týka kapacít a počet zákaziek, ktoré je možné akceptovať vzhľadom na obmedzené zdroje a malý počet zamestnancov. Naša vízia do budúcnosti je zamerať sa hlavne na neustále skvalitňovanie služieb s cieľom získavať dobré referencie od zákazníkov. Taktiež zvažujeme aj možnosti rastu, kedy by bola potreba prijať nových zamestnancov na to, aby bolo možné pokryť počet zákaziek od firemných ale aj nefiremných klientov.

 

1.6     Cyklus financovania podnikateľského nápadu a obsah príslušnej fázy

Samotné financovania podnikateľského nápadu bolo realizované čisto z vlastných zdrojov nakoľko zakladateľ má dlhoročné skúsenosti s informačnými technológiami a taktiež pracoval v automobilovom priemysle (oblasť kvality kontroly). Prostredníctvom týchto skúsenosti získal zakladateľ dostatok poznatkov a odborných znalostí na začatie podnikateľskej aktivity. Vďaka relatívne vysokému príjmu zo zamestnania bol schopný nazhromaždiť dostatok finančných prostriedkov do podnikania. Celková investícia na rozbeh a začatie podnikania boli okolo 5 000 €. Netreba však zabúdať na to, že pred samotným podnikaním boli vynaložené náklady asi 20 000 € na zakúpenie potrebného vybavenie, softvéru, licencií a hlavne rôznych vzdelávacích tréningov, ktoré sú vo sfére informačných technológií takmer neoddeliteľnou súčasťou. Nakoľko sa jedná viac o poskytovanie služieb ako výrobu produktu, všetky prvotné investície sa týkali vybudovania vhodnej platformy, t.j. webovej stránky a ostatného nevyhnutného počítačového vybavenie na to, aby bolo možné realizovať daný podnikateľský nápad. Taktiež to zahŕňalo podpísanie zmlúv, príprava portfólia podnikových služieb, ako aj určenie a dôkladné nastavenie rôznych školení, ktoré spoločnosť ponúka. Veríme, že v prípade ak bude podnik ďalej rásť do budúcna, treba zabezpečiť dostatočné kapacity, hardvérové a softvérové vybavenie a zameriavať sa na rozširovanie ponúkaných služieb ako aj samotnú kvalitu a rýchlosť riešení.

 

2.      Rozvíjanie podnikateľského nápadu

2.1     Hodnota pre zákazníka

Spoločnosť sa zameriava na uspokojovanie potrieb zákazníkov v 3 hlavných segmentoch: oprava PC na diaľku, poskytovanie školení formou online prípadne osobne a servis a oprava PC. Našim hlavným poslaním je naozaj poskytnúť zákazníkovi riešenie, ktoré bude fungovať a postará sa o dôkladné vyriešenie problému. Chceme sa zamerať na zákazníkov, ktorí majú reálny problém a nie sú schopní ho za pomoci svojich vlastných síl odstrániť. Nakoľko je téma počítačov pre veľa ľudí dostatočne komplikovaná a nevedia si s ňou dať rady, práve preto veríme, že im naše služby prinesú pridanú hodnotu a vďaka kvalite a rýchlosti si ju budú pochvaľovať. Pri školení sú možnosti vzdelávania a poskytovania tréningov pre zamestnancov, aby sa neustále zlepšovali a prehlbovali si svoje vedomosti, ktoré môžu využiť v ich osobnom alebo profesijnom živote. V prípade opravy a servisu PC chceme, zákazníci odchádzali s úsmevom na tvári ak majú hardvérový problém s počítačom, alebo majú záujem si vyskladať počítač podľa ich predstáv.

Predstavitelia spoločnosti majú viac ako 13 ročné skúsenosti v oblasti informačných technológií, poskytovania hardvérových a softvérových riešení. Silnou stránkou spoločnosti sú hlavne odborné znalosti a vedomosti, ktoré sú predpokladom pre kvalitné dodanie služby a zabezpečenie želaného výsledku zo strany zákazníka, ktorým je samozrejme odstránenie problému, prípadne poskytnutie poradenstva s inštaláciou alebo používaním určitého softvéru. Spoločnosť sa zameriava na to, aby sa taktiež neustála zlepšovala hlavne po odbornej stránke, čím bude schopná vyriešiť väčšie množstvo problémov a zákaziek na základe požiadaviek od zákazníkov, pričom môže urýchliť potrebný čas prípadne nájsť nové možnosti.

Služby, ktoré sú ponúkané zákazníkom boli vybrané na základe odborných skúseností, ktorými spoločnosť disponuje. Spoločnosť je presvedčená, že vzhľadom na dlhoročné skúsenosti v oblasti IT a neustáleho vzdelávania je schopná dodávať také služby, ktoré sú výhodné jednak cenovo a poskytnú maximálnu mieru variability a efektívnosti koncovému používateľovi. Poskytované služby sú rozdelené do 3 kategórií: servis a oprava PC, oprava PC na diaľku bez ohľadu na miesto a poskytovanie školení. V oblasti minimálne životaschopného produktu sú naše produkty dostatočne zaujímavé a schopné existencie za ktoré hovorí aj záujem a počet objednávok počas posledných mesiacov.

Produkty, ktoré ponúkame sú momentálne v plnej miere ponúkané v rámci portfólio služieb našej spoločnosti, kde klienti využívajú rôznorodé služby, ktoré poskytujeme. Snažíme sa ich neustále rozvíjať, prichádzať na nové spôsoby poskytovania. Aj napriek tomu, že v súčasnosti je škála poskytovaných služieb určitým spôsobom limitovaná, chceme sa venovať aj iným oblastiam a tak priniesť zákazníkom väčšie možnosti využitia, ktoré určite ocenia v tej správnej situácii.

 

2.2     Zákazníci

Zákazníkov sme rozdelili do 3 skupín: fyzické osoby, firmy a podnikatelia a pomoc v zahraničí. Každá jedna kategória je pre nás špecifická, pričom sa im snažíme ponúknuť také služby, ktoré budú potrebovať na dennom poriadku. Čo sa týka spoločností a fyzických osôb, ich preferencie sa budú meniť a je potrebné zaujať iný prístup pri samotnej komunikácii ako aj poskytovaní danej služby. V súčasnosti tvoria väčšinu nášho trhu zákazníci so Slovenskej republiky, pričom sa nájdu aj ľudia, ktorí išli do zahraničia a zaznamenali problém s počítačom. V takýchto prípadoch je veľmi jednoduché vďaka našim službám odstrániť problém počas služobnej cesty alebo dovolenky. Typickí zákazníci sú ľudia v strednom veku, ktorí nie sú až tak dobre oboznámení s výpočtovou technickou ale aj mladí ľudia, ktorí potrebujú pomoc, lebo si nevedia dať rady. Za najdôležitejších zákazníkov môžeme označiť v našom štádiu podnikania prakticky každého jedného, pretože je pre nás dôležité budovať si spokojných zákazníkov aby sa spoločnosť dostávala do povedomia verejnosti. Podnik sa nachádza na trhu formou fyzickej pobočky, ale taktiež aj internetovej stránky, kde je možné priamo zaslať dotaz prípadne sa skontaktovať s pracovníkom v reálnom čase. Pri vstupe na zahraničné trhy treba myslieť na to, aká je tam konkurencia, aké spektrum služieb ponúkajú a taktiež bude potrebné preložiť ponúkané služby do cudzieho jazyka.

 

2.3     Distribučné kanály

            Distribučným kanálom je v súčasnosti hlavne Internet, nakoľko prebieha viacero služieb práve online formou, kde je pripojenie k internetu vyžadované. Taktiež je možné využiť aj fyzickú pobočku t.j. kanceláriu, kde prebiehajú školenia alebo opravy a servis PC, ktoré sa týkajú hardvérových komponentov nakoľko tieto nie je možné odstrániť na diaľku. Naše distribučné kanály predstavujú webová stránku, fyzické miesto alebo aj facebookovú stránku, kde odpovedáme na dotazy a potencionálni klienti nám môžu poslať správu. Taktiež využívame aj formu osobného predaja, kedy prídeme priamo za klientom na dohodnutie spolupráce. Táto forma je väčšinou využívaná pri spoločnostiach.  Tvrdo sme pracovali na tom, aby bola webová stránka naozaj rýchla, jednoduchá a prehľadná a zákazníci si našli presne tú službu, ktorú potrebujú spoločne s cenníkom a možnosťou nás kontaktovať v prípade nejasností. Väčšina podobných podnikov taktiež využíva práve formu online komunikácie pretože je považovaná za jednu z najefektívnejších spôsobov získavania zákazníkov. Z nášho pohľadu funguje najlepšie práve internetová stránka, ktorá je hlavný a kľúčový bod keď potrebujú zákazníci pomôcť s ich problémom. Pracovali sme na tom, aby bola internetová stránka maximálne prehľadná, prispôsobená na mobilné zariadenia a ľudia sa k nej vedeli ľahko dopátrať.

 

2.4     Vzťahy so zákazníkmi

            Hlavnou a neodmysliteľnou súčasťou podnikania je mať spokojných zákazníkov, ktorí využili naše služby a sú s nimi spokojní. Rovnaká ideológia je nastavená aj v našej spoločnosti, kde sa neusilujeme o to, aby sme predali služby za každú cenu, ale chceme vybudovať s našimi zákazníkmi dôveru a lojalitu. Znamená to, že ak využili naše služby a boli spokojní s kvalitou poskytovania, ak budú mať v budúcnosti rovnaký problém alebo požiadavku, môžu sa na nás obrátiť. Integrácia vzťahov so zákazníkmi môžeme vidieť už v samotnom spôsobe komunikácie, kedy v prípade, že nie sme online môžete nám zanechať správu a my sa vám ozveme ihneď ako to bude možné prakticky kdekoľvek na svete. Taktiež sa snažíme prinášať čo najvyššiu flexibilitu a možnosti a preto ponúkame širokú škálu platieb za naše služby.

 

2.5     Kľúčové zdroje

            Jeden z najdôležitejších zdrojov pri poskytovaní služieb je určite ochota, flexibilita a vedomosti na to, aby bol koncový zákazník spokojný a videl viditeľné zlepšenie, pomoc, prípadne odstránenie jeho problému alebo požiadavky. Taktiež potrebujeme licencie na softvér, znalosti v oblasti počítačovej infraštruktúry a identifikovania problému, aby sme vedeli poskytnúť čo najviac profesionálnu službu. Pripojenie na internet je prakticky základ samotného podnikania, nakoľko väčšina aktivít sa uskutočňuje online, pričom existujú aj možnosti osobnej konzultácie ak si to vyžaduje povaha požiadavky od klienta. V našich podmienkach sú jednotlivé zdroje úplným základom pre realizáciu podnikateľského nápadu nakoľko je podnikanie založené na poskytovaní služieb a produktov, ktoré vo veľkej miere využívajú softvérové riešenie a nutnosť byť pripojený na internet. Znalosti a vedomosti z rôznych oblastí IT sektora zohrávajú rovnako dôležitú rolu. Možnosti platby za naše produkty sú tiež nevyhnutnou zložkou podnikania aby sme poskytli ľuďom čo najväčší komfort pri možnosti realizácie platby. Taktiež ponúkame garanciu vrátenia peňazí čo znamená, že v prípade neodstránenia problému vrátime zákazníkovi celú sumu, ktorú zaplatil.

 

2.6     Kľúčové procesy

            Medzi najdôležitejšie kľúčové procesy patrí hlavne budovanie značky aby sme prenikli na trh a boli sme známy v širšom okolí ľudí. Tento krok chceme docieliť práve vďaka kvalitnému a profesionálnemu prístupu, spokojnosti našich zákazníkov a taktiež vhodne nastaveným cenám voči konkurencii. Zameriavame sa hlavne na neustále vzdelávanie v oblasti informačných technológií, nakoľko sa odvetvie posúva dopredu neuveriteľne rýchlym tempom a treba s ním držať krok. Obdobne sa snažíme nadväzovať dlhodobé spolupráce so spoločnosťami, ktoré majú záujem o spoluprácu a zabezpečenie ich softvérového vybavenia v čo najlepšej kondícii. Veľký dôraz sa kladie na marketing a získavanie nových zákazníkov, pričom sa chceme odlíšiť od konkurencie a priniesť im nové možnosti, ktoré sú cenovo dostupné a vedia ich využiť prakticky kedykoľvek v prípade potreby.

 

2.7     Kľúčoví partneri

Medzi kľúčových partnerov môžeme zaradiť hlavne spoločnosti, s ktorými spolupracujeme v oblasti zabezpečenia platobných možností za naše produkty. Patria tam všetky popredné bankov spoločnosti na Slovensku ako aj možnosti platby platobnými kartami Maestro a Visa, ktoré sú poskytované spoločnosťou Besteron, s ktorou úzko spolupracujeme. Taktiež na zabezpečenie samotného online chatu na webovej stránke sme uzavreli spoluprácu so spoločnosťou Smart support, ktorá poskytuje služby integrovaného online chatu na našej stránke pre zákazníkov, aby sa mohli rýchlo a jednoducho spýtať dodatočne informácie ohľadom služby. V neposlednom rade sem patria ostatné spoločnosti, na ktoré sa vieme obrátiť v prípade, že potrebujeme outsourcovať určitý typ služby. Dodávatelia komponentov a poskytovatelia softvéru na zabezpečenie našej aktivity. Jedná sa o spoločnosť TeamViewer, ktorá umožňuje práve pomoc na diaľku v prípade odstránenie problému. Všetci zo spomínaných partnerov sú jadrom toho, aby sme dokázali prevádzkovať našu aktivitu na dennej báze a tak prinášali zákazníkom pridanú hodnotu.

 

2.8     Toky príjmov

            V súčasnosti máme v ponuke viacero produktov a služieb, ktoré sa líšia podľa náročnosti úkonu a samozrejme aj finálnej ceny. Ak príde požiadavka o netradičnú službu, zákazník má možnosť využiť kontaktný formulár na to, aby sa informovať, či je niečo také možné ponúknuť a za akú cenu. Pri cenotvorbe sa samozrejme snažíme pokryť naše náklady nielen za poskytnutie služby, ale takisto práca človeka, náklady na softvér, energie a pod. Následne ešte k tomu treba zobrať do úvahy ziskovú prirážku a pozrieť sa na ceny konkurencie, ak vôbec nejaká existuje. V našom prípade je konkurenciou spoločnosť Pôjdeto, ktorá je prevádzkovaná firmou Telekom. Samotné nastavenie cien je nastavené adekvátne podľa náročnosti úkonu a chceme osloviť aj bežných ľudí, ktorí potrebujú pomoc okamžite pričom sú ochotní zaplatiť. Veríme, že počet predaných služieb sa môže pohybovať v rozmedzí 8-10 každý deň. V súčasnosti sa pohybuje mesačný obrat asi na úrovni 2 000 €. Hrozby, ktorým môžeme čeliť v budúcnosti je práve internet,  kde existujú rôzne návody a jednoduché riešenie ako odstrániť samotný problém bez toho, aby za to ľudia zaplatili.

2.9     Štruktúra nákladov

            Štruktúra nákladov je pomerne jednoduchá nakoľko nie sme podnik zameraný na výrobu produktov ale sme orientovaný na poskytovanie služieb prostredníctvom internetu. Hlavné náklady sú samozrejme náklady za prenájom priestorov, energie, poplatky za telefonovanie, pričom máme možnosti ozvať sa klientov kdekoľvek v rámci Európskej únie. Taktiež treba platiť poplatky za samotnú využívanie softvéru a hardvéru, ktorý používame na zrealizovanie podnikateľskej aktivity. Ďalej sem patria náklady za internet, náklady za využívanie fakturačného systému a poplatky spoločnosti, ktorá nám poskytuje zabezpečenie platieb. V prípade školení online alebo fyzicky sem patria náklady za poskytnutý materiál, prenájom priestorov, občerstvenie a podobne. Zdroje financovania ako bolo spomenuté je realizované prostredníctvom vlastného imania, pričom sa v súčasnosti nevyužívajú formy bankového úveru. Ak je potreba dokúpiť nové príslušenstvo alebo zabezpečiť nový softvér, je to realizované cez vlastný kapitál. Hlavné nákladové položky majú väčšinový podiel na celkových nákladoch keďže sa jedná stále o malú spoločnosť, ktorá len začala s podnikaním a charakter jej činnosti si nevyžaduje vedľajšie náklady.

 

Podnikateľský model Canvas

 

Kľúčoví partneri

Finančné inštitúcie

Dodávateľ softvéru

Poskytovateľ platobnej brány

Externí partneri spoločnosti

 

Kľúčové aktivity

Budovanie značky

Vzdelávanie

Marketing

Dlhodobá spolupráca

Hodnota pre zákazníka

Rýchle vyriešenie problému

Profesionálny prístup

Zvýšenie vzdelania zákazníka

Odborné poradenstvo

 

 

 

Vzťahy so zákazníkmi

Spätná väzba

Online komunikácia

Rýchla komunikácia

Zákaznícke segmenty

Fyzické osoby

Firmy a podnikatelia

Ľudia na dovolenke alebo služobnej ceste

Kľúčové zdroje

Flexibilita

Odborné znalosti

Intuitívnosť riešenia

Softvér

Možnosti platby

Garancia vrátenia peňazí

 

Distribučné kanály

Osobný predaj

Webová stránka

Sociálna sieť

 

 

Nákladová štruktúra

Náklady na softvér

Náklady na telefón

Náklady na internet

Náklady na prenájom

Náklady na tvorbu školení

Náklady na fakturačný softvér

Tržby

tržby z poskytnutia služieb

tržby za vykonanie školení, tréningov

tržby z opravy, servisu a predaja PC

 

Zdroj: vlastné spracovanie

 

 

 

 

 

3.      Tímová práca

3.1     Vodca tímu

Nakoľko sa jedná o podnikanie, ktoré je realizované na živnostenské oprávnenie, spoločnosť má v súčasnosti len jedného zamestnanca, pričom sa v dohľadnej dobe uvažuje o tom, že by prišlo k náboru viacerých zamestnancov. Práve z tohto dôvodu je potrebné sa zamyslieť ešte predtým ako príde k rozšíreniu spoločnosti na to, akú stratégiu budeme využívať pri tímových úlohách. Z tohto dôvodu boli identifikovane a vytýčené určité pravidlá, ktorých sa chceme v budúcnosti držať ak chceme rásť a prezentovať sa ako profesionálna spoločnosť vo vzťahu k zákazníkom.

Vodca tímu, v našom prípade by sa jednalo o samotného zakladateľa, je zodpovedný za stanovenie cieľov, ktoré sú atraktívne a odvážne aby podporil motiváciu. Taktiež je dôležité, aby mal predstavu o tom, kam sa má celá spoločnosť uberať a aké kroky treba spraviť k tomu, aby sa finálna vízia čo najviac priblížila realite. Veríme, že správny vodca má byť pred ostatných členov príkladom, aby sa na neho vedeli obrátiť a spoľahnúť keď je to potrebné. Osobitnú funkciu zohráva nielen akási autoritatívna zložka, ktorá vyplýva zo samotnej funkcie ale taktiež aj osobnostné predpoklady. Máme tým na mysli, že vodca má za úlohu podať pomocnú ruku, neustále monitorovať situáciu aj medzi členmi tímu, vynakladať úsilie o zlepšovanie medziľudských vzťahov, aby sa kolegovia poznali nielen profesionálne, ale aj osobnostne mimo práce. Budovanie prepojení medzi ľuďmi je základom efektívnej spolupráce a dáva predpoklady per zlepšenie výkonu ako celku. Ak sa bavíme o zamestnancoch a členoch tímu, netreba zabúdať, že vďaka nim naša spoločnosť prosperuje a ďalej ich treba vzdelávať. Nakoľko sa nachádzame v IT odvetví, je potrebné aby si zamestnanci udržiavali vysoký štandard odborných skúseností a znalostí vďaka čomu, bude možné poskytovať kvalitné a profesionálne služby. Nakoľko je IT odvetvie náročné na vedomosti, existujú možnosti využitia mentoringu a koučingu aby mali zamestnanci chuť napredovať a prichádzali do práce s pocitom, že sa nachádzajú v príjemnom prostredí, kde sa síce od nich očakávajú výkony, ale sú v skupine s podobnými ľuďmi. Takto príde k zlepšeniu vzťahov na pracovisku ako aj samotnej výkonnosti, pričom zamestnanci budú prinášať vyššiu pridaná hodnotu nielen spoločnosti ale aj zákazníkom.

 

3.2     Vzťahy a atmosféra v tíme

            Ak máme v spoločnosti skupinu ľudí, ktorá spoločne pracuje na zabezpečení fungovania podniku, je potrebné sa starať o to, aby boli medzi nimi dobré vzťahy. Taktiež chceme v budúcnosti usilovať o to, aby sme pri výbere zamestnancov kládli dôraz okrem profesijne stránky aj na ich osobnostné charakteristiky. Ak príde k vytvoreniu tímu, chceme dať od prvých momentov najavo, že sa jednotliví členovia navzájom podporujú a keď majú problém, tak sa pokojne môžu obrátiť na ktoréhokoľvek člena. Chceme vytvoriť taký kolektív ľudí, ktorí bude fungovať súdržne v rámci pracovných povinností a náplne ale taktiež si medzi sebou začnú budovať vzťahy, aby sa z nich postupne stali kamaráti aj mimo pracoviska. Veríme v to, že ľudia by sa mali zamerať na svoje silné stránky a tie postupne zlepšovať, aby sa stali expertmi v určitej oblasti. Podobný prístup chceme aplikovať aj v rámci rozdelenia tímových rolí, kedy sa vyberú ľudia na základe toho, v čom vynikajú. Týmto docielime efektívnu deľbu práce a relatívnu spokojnosť, pretože každý sa môže venovať tomu, čo ho napĺňa, prípadne kde vidí svoju budúcnosť a potenciál. Nastavíme slogan „kooperácia namiesto konkurencie“ kde máme predstavu, aby si členovia tímu medzi sebou pomáhali a pokiaľ nebudú zvládať svoje povinnosti, pokojne môžu poprosiť o pomoc svojho kolegu. Privítame pravidelné brainstormingy na zlepšenie podnikových procesov a činností a zamestnanci môžu neraz priniesť cenné nápady, nakoľko oni na dennej báze prispievajú k samotnému fungovaniu podniku. Ak sa rozhodneme riešiť veľký projekt, chceme aby bol každý zapojený a budeme podporovať a dávať priestor na prvky tímovej spolupráce aj v rámci pracovného času. Týmto docielime, že na konci spolupráce budú zúčastnení všetci členovia tímu bez toho, akým spôsobom sa podieľali na jednotlivých krokoch. Je dôležité, aby mal každý jeden pocit, že jeho prínos bol naozaj prospešný a aj vďaka nemu sa podarilo dokončiť projekt prípadne zákazku do úspešného konca.

4.      Záverečné hodnotenie

4.1     Pozitívne skúsenosti, prednosti, úspechy, správne rozhodnutia.

Pri pohľade na spoločnosť ako celok môžeme konštatovať, že prevažujú pozitívne skúsenosti nad negatívnymi. Nakoľko má vlastník spoločnosti dlhoročné skúsenosti z odvetvia informačných technológií, vie jeho vedomosti a znalosti využiť v podnikateľskej činnosti. Medzi prednosti patrí hlavne poskytovanie cenovo dostupných služieb v rôznych oblastiach poradenstva, možnosti školení a tréningov online a pod. Taktiež ponúkame širokú škálu platobných možností vrátane platby prostredníctvom kryptomeny Bitcoin. Neustále pracujeme na zlepšovaní poskytovaných služieb, rozširovaní možností online podpory samotným klientom. Naša prednosť spočíva v samotnom prístupe k zákazníkom, kde vieme, že ak chceme byť úspešní, hlavnou a kľúčovou zložkou pre nás okrem samotných produktov tvoria zákazníci. Preto sa zameriavame na rýchlu komunikáciu, personalizovanú spätnú väzbu. Samotné odstránenie problému s počítačom alebo inými zariadeniami prebieha na diaľku formou pripojenia, ktoré je šifrované. Nie je dôvod obávať sa akéhokoľvek zneužitia dát, nakoľko dbáme na bezpečnosť pripojenia a máte možnosť kedykoľvek ukončiť spojenie. Garancia vrátenia peňazí vysiela signál, že veríme našim službám a v prípade, že nie ste spokojní s finálnym výsledkom alebo sa nám nepodarilo vyriešiť váš problém, máte právo na vrátenie peňazí.

 

4.2     Negatívne skúsenosti, nedostatky, neúspechy, chyby, zlé rozhodnutia.

Nakoľko sa spoločnosť nachádza v prvotných štádiách svojho fungovania, je ťažké hovoriť o negatívnych skúsenostiach, nedostatkov a zlých rozhodnutiach. Ak sa pozrieme spätne na naše rozhodnutia, môžeme povedať, že by sme mohli investovať do podnikania aj cudzie zdroje, pričom by sme mohli ušetriť vlastné prostriedky. V začiatočných fázach bolo ťažké nájsť zákazníkov, pretože ak vstupuje nový podnik na trh, je potrebné aby sa dostal do povedomia ľudí, pretože ho ešte nikto nepozná. Získavanie prvých zákazníkov, ktorí využili naše služby bolo kľúčové, ktoré naštartovalo ďalší rast aktivity. Takisto sme na začiatku nepoužívali najvhodnejšiu metódu propagácie podniku, kedy sme si mysleli, že si nás zákazníci nájdu samy na trhu, pretože pre takéto služby existuje dostatočne veľký potenciál. Čo sa týka množstva práce, nakoľko je podnik o veľkosti jedného zamestnanca s príležitostným využitím pomoci od zmluvných partnerov, je potrebné byť pripravený každý deň pracovať naozaj tvrdo a venovať tomu extrémne množstvo času nakoľko chceme byť ziskový a rásť smerom do budúcnosti.

4.3     Pivoty (zásadné zmeny v rozvoji podnikateľského nápadu)

Nakoľko sa jedná o typ podnikateľského nápadu, ktorý je vo veľkej miere viazaný na online poskytovanie služieb, pričom existuje pri ňom veľká voľnosť a flexibilita, veríme, že v budúcnosti sme schopní intenzívnym spôsobom škálovať naše služby. Znamená to, že by sme prijali zamestnancov, ktorí budú mať potrebné znalosti a skúsenosti aby vedeli poskytovať totožné služby, pričom by nemuseli sedieť v kancelárii, ako je tomu pri klasických spoločnostiach. Samotné podnikanie je intuitívne čo dáva možnosť ľuďom sa prakticky pripojiť z rôznych miest za pomoci počítaču alebo mobilného telefónu. V prípade, ak sa jedná o školenia fyzicky na dohodnutom mieste, alebo oprava a servis počítača, tam to samozrejme nie je možné. Taktiež chceme získať dlhodobejšie zákazky, ktoré nám zaisti formu opakovaného príjmu, kde budeme poskytovať podporu v oblasti softvéru a hardvéru a budeme pripravený riešiť problémy zamestnancov spoločnosti ad hoc.

4.4     Odporúčania, návrhy, ponaučenia, spätná väzba

Vieme, že zákazníci sú pre našu spoločnosťou prioritou číslo jedna, takže sa budeme neustále zisťovať aké ďalšie potenciálne problémy so softvérom a hardvérom by radi uvítali. Ideálna spätná väzba má práve pochádzať od samotných zákazníkov, nakoľko oni sú práve tí, ktorí nám vedia poskytnúť tie najlepšie informácie, pretože sa im poskytujú služby. Taktiež sa chceme ešte viac zameriavať na zlepšenie kvality poskytovaných služieb, či už hľadanie nových možností, prípadne rozširovanie produktového portfólia. Znalosti a vedomosti tvoria základ nášho biznisu preto sa chceme neustále zameriavať na zvyšovanie vzdelania a znalostí aby sme priniesli ešte lepšie služby a komfort našim zákazníkom. Nakoľko poskytujeme aj školenia a tréningy formou online, prípadne fyzicky na mieste, bolo by vhodné prísť s novými možnosťami tréningov, ktoré by sa zameriavali priamo na špecifické potreby zákazníkov, prípadne usporiadať školenia priamo v spoločnostiach. V oblasti potenciálneho rastu a expandovania do budúcnosti je potreba vykonať analýzu okolitých trhoch na identifikovanie aktuálnych podmienok a možností preniknutia s cieľom získať rastu spoločnosti.

Zdroje, na základe ktorých bola vypracovaná seminárna práce, predstavovali informácie od vlastníka podniku spoločne s internetovou stránkou www.pomocnadialku.sk.